از سال گذشته تا به امروز حدود 300 هزار نفر در جامعه بیکار شده اند واین یعنی نیمی از صنایع در حال حاضر نابود شده اند اما نیمه دیگر لیوان این است که این بیکاری می تواند تبعات منفی در جامعه داشته باشد.

مونا رمضانپور/بیکاری می تواند تبعات منفی در جامعه داشته باشد و حتی باعث شود تا سبد اقتصادی مردم کوچک و کوچک تر شود برای جلوگیری از این امر باید راهکاری برای اشتغال پیدا کرد و امیدوار بود دولت بعد برنامه ای برای اشتغال داشته باشد.

افزایش بیکاری تبعات منفی خواهد داشت

امیر واعظ آشتیانی؛ نماینده سابق مجلس در خصوص افزایش بیکاری در کشور به خبرنگار ماگفت: بیکاری در هر جامعه ای تبعات اجتماعی به همراه دارد و همچنین تاثیرات منفی برای یک جامعه به همراه خواهد داشت درصورتی که کشور ما ظرفیت استفاده از نیروی انسانی را دارد اما از ان بهره نمی برد در گذشته افزایش جمعیت نوعی تهدید تلقی می شد اما امروز افزایش جمعیت می تواند فرصتی برای استفاده بهینه از نیروی انسانی باشد.

وی در ادامه اظهارداشت: دولت ها باید به گونه ای برنامه ریزی داشته باشند که از نیروی انسانی آموزش دیده بتوانند استفاده کنند همه که نباید مهندس و دکتر در یک جامعه باشند نیروی متخصص هم در یک جامعه نیاز است در حال حاضر ارتش کسانی که به سربازی می روند را برای آموزش های فنی به کار می گیرد که پس از دوره سربازی بتواند از اموزش های فنی استفاده کنند و کاری داشته باشند دولت ها باید از این نوع رفتارها انجام دهند تا بتوانند نیروی فنی آموزش دهند و از آنها استفاده کنند حتی این امر باعث می شود تا بیکاری در کشور کمتر نیز شود، این نوعی راه برای امرار معاش خواهد بود.

مشاغل باید برنامه ریزی شده پیش رود

نماینده سابق مجلس درخصوص تبعات افزایش بیکاری در کشور گفت: کاهش نرخ بیکاری می تواند نکات مثبتی برای جامعه داشته باشد همانطور که افزایش نرخ بیکاری می تواند تبعات منفی و مخربی مانند نرخ بذهکاری داشته باشد همچنین افزایش بیکاری می تواند سرنوشت خانواده ها را نیز تغییر دهد و سبد اقتصادی خانوارها را دچار چالش کند دولت آینده باید به سمتی برود که اشتغال را از پایه درست کند حتی برخی مشاغل که فصلی هستند هم باید با مدیریت پیش روی کند بی توجهی به صنعت و تولید می تواند باعث شود تا نیروی انسانی همواره تعدیل شود و اقتصاد کلان یک کشور به خطر افتد.

وی درادامه افزود: در حال حاضر ما با بحران نیروی انسانی روبه رو هستیم سرمایه گذاری می تواند اشتغال ایجاد کند سرمایه گذاری ها نه تنها سرمایه گذاری چین بلکه دیگر کشورها می توانند سرمایه گذاری داشته باشد و این کمکی بر اشتغال باشد.

تولید راهکار نجات اشتغال

امیر واعظ آشتیانی در ادامه از رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد یک کشور زمانی موفق خواهد بود که تولید آن نه تنها تولیدات صنعتی بلکه تولید دانش، تولیدات نفت و گاز و.. را انتقال دهیم این می تواند اشتغال ایجاد کرد در کشورهای پیشرفته هم اشتغال به صفر نرسیده است اما در کشورهای پیشرفته به آدم های بیکار کمک می کنند تا شغل پیدا کند و از نظر اجتماعی تامین خواهند شد اما در کشور ما رها می شود این تبعات سنگینی خواهد داشت.