تورم و گرانی به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش ازدواج در کشور اســت .با این تورم و گرانی که برای فردای خودت هم نمیتوانی برنامه ریزی کنی چطور می شود ازدواج کرد؟ پایین آوردن قیمت دلار و قیمت مسکن و خودرو .کاهش این چهارفاکتور خصوصا دو فاکتور اول و دوم خودبخود موجب ایجاد انگیزه برای جوانان برای ازدواج وبچه دار شدن برای جوانان ازدواج کرده میشــود. ،» تا وقتی که شغل پایدار متناسب با تحصیالت و حرفه پایدار متناسب با دانش فنی و مهارت برای جوانان در کشور وجود ندارد و تورم افسار گسیخته به ویژه در بخش مسکن، خودرو و لــوازم خانگی بیداد میکنــد صحبت از ازدواج دائم جوانان جز نمک پاشیدن به زخم آنان دستاورد دیگری ندارد!

مونا رمضانپــور/ وقتــی شــرایط اقتصادی و اجتماعی ازدواج دائم و تشکیل خانواده برای جوانان مهیا نباشــد جوانان برای رفع نیازهای جنســی و روحی و روانی خود به فساد و فحشا و در خوشبینانه ترین حالت به ازدواج موقت روی می آورند! شــمادر تریبون های عمومی و صدا و ســیما تبلیغ دائما کنید ازدواج دائم و تعدد فرزند آوری مستحب  و پسندیده اســت ببینید وقتی شرایط اقتصادی و اجتماعی آن مهیا نباشد کسی به حرف شما گوش نمیدهد. نرخ رشد جمعیت کشور ما روز به روز در حال کاهش است و با این وضع دیری نخواهد پائید که جمعیت جوان کشــور به شــدت کاهش پیدا کند.«

اقتصاد عامل اصلی است اما دلیل نه

امان الله قرائی مقدم؛ جامعه شناس و تحلیلگر  سیاســی اجتماعی درخصوص اینکــه وضعیت اقتصادی دلیل عــدم ازدواج در جوانان به خبرنگار ما گفت: اقتصاد اصلی ترین عامل عــدم ازدواج در جوانان است و در آن شکی وجود نداد اما تنها عامل

نیســت وقتی روابط خــارج از عرف،اخلاقیات و هنجارهای و روابط نادرست به قول جوانان بازارآزاد وجود دارد اقتصاد نمی تواند تنها عامل باشد.

شکم گشنه ازدواج نمی داند

وی در ادامه افزود: درجامعــه امروزی که مردم با بیکاری دســت و پنجه نرم می کنند و شــکاف طبقاتی عمیق اقتصادی وجود دارد چطور به فکر ازدواج باشند، در کشور ما ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر هســتند و ۶۰ میلیون نیاز به کمک معیشتی دارند به نظر شــما شکم گرســنه ازدواج می داند چیســت؟ وقتی جامعه با این مشکلات رو به رو است عدم ازدواج،طالق،رسپیگری و بی بندو باری های اجتماعی نیز زیاد خواهد شــد. به طور مثال چند روز پیش خبری منتشر شــده بود براین مبنا که مادری دخترش را به خاطر پول به مردان اجاره می داد وقتی مادر چنین رفتاری را می کند توقع از دیگران نمی توان داد مسلم است که اقتصاد بدون شک منشا همه مشکالت است.

این جامعه شناس در ادامه از اقتصاد که زیر بنای جامعه است گفت: به گفته مارکس اقتصاد زیربنای همه اتفاقات خوب

و بد جامعه است، به طور مثال فرض کنید یک میز آهنی که روی آن براده های آهن ریخته شده است این براده ها ها)اعتیاد،ازدواج؛خودفروشی و…( ایت و زیر این میز فلزی یک آهن ربا )اقتصاد( را قرار می دهیم هر طرف کــه این آهن ربا بــرود براده ها هم خواهد رفت بنابراین اقتصاد زیر بنای همه اتفاقت خواهد بود.

وی در ادامه افزود:درحال حاضر جامعه به دو طبقه دارا و ندار تقسیم شده است پسر پول دارد اما ازدواج نمی کند چرا چون ما آموزش ندادیم که ازدواج چیست مسوولیت پذیری چیست؟ ما حتی در بخش فرهنگ هم نتوانستیم به جوانان اموزش

الزم را بدهیم.

ستون اصلی جامعه درحال فروپاشی

امان الله قرایی از هشــدارهای گذشته گفت: در دهه ۴۰ و ۵۰ جامعه شناسان هشــداد داده بودند که اگر فرهنگسازی نشود بنیاد خانواده فرو خواهد ریخت با توجه به اینکه خانواده یکی از ستون های اصلی یک جامعه اســت وقتی آمــوزش و پرورش نتوانسته ســتون اصلی که خانواده است را آموزش دهد با چنین مشکالتی رو به رو شدن طبیعی است.

این جامعه شــناس در پایان بیان کرد: به جای اینکه به جوانان وام بدهیم تا ازدواج کنند کار برای انها تولید کنیــم تا جوان جرات کنــد ازدواج کن. اقتصاد اصل است اما بعالوه اقتصاد فرهنگسازی و تشویق جوانان به ازدواج است که برعهده رسانه ها است جوانان امروز به دنبال همباشی هستند زن و مرد بدون هیچ تعهدی بایکدیگر باشند ما بعالوه بر تورم که باید کنترل شــود باید به جوانان مسولیت پذیری را اموزش دهیم.