«ساز مخالف نزنید»؛ موضوعی که به نظر می‌رسد دولت روحانی را در سال‌های آخر دچار چالش کرد.دولت اگر نتواند برجام را در مدت یکی دو ماه آینده به سرانجام برساند، حتی به سمت سهمیه‌بندی غذایی و نیازهای ضروری مردم و کنترل شدید نرخ‌ها، نه به دلیل نظارت می‌رود، به دلیل این‌که میزان عرضه را با نرخ مناسب یا دادن سوبسید فراهم کند.

«ساز مخالف نزنید»؛ موضوعی که به نظر می‌رسد دولت روحانی را در سال‌های آخر دچار چالش کرد.دولت اگر نتواند برجام را در مدت یکی دو ماه آینده به سرانجام برساند، حتی به سمت سهمیه‌بندی غذایی و نیازهای ضروری مردم و کنترل شدید نرخ‌ها، نه به دلیل نظارت می‌رود، به دلیل این‌که میزان عرضه را با نرخ مناسب یا دادن سوبسید فراهم کند.