شهروندان مراقب تبلیغات دروغین داروی کرونا در فضای مجازی باشند و با توجه به افزایش این بیماری ، مردم فریب کلاهبرداران دراین زمینه را نخورند .شیادان سایبری برای به دست آوردن پول از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند ؛ بخصوص در ایام کرونا این موضوع سوژه مناسبی برای کلاهبرداران شده است.

مونا ربیعیان/ ازکلاهبرداری ها که بگذریم میرسیم به مردمی که پرتکل ها را دیگر رعایت نمی کنند آن هم به دلیل اینکه دیگر پولی ندارند که بخواهد پرتکل های بهداشتی را رعایت کنند در این میان تعطیلی های نیم بند هم وضعیت کرونا را در کشور بدتر کرده است.

درزمان کرونا هیچ کاری انجام نداده ایم

مصطفی اقلیما، پدر مددکاری اجتماعی درخصوص کلاهبرداری های کرونایی به خبرنگار ما گفت: در یک سال اخیر مسوولین برای بیماری کرونا چه کاری انجام داده اند نه قرنطینه ای صورت گرفته نه کمکی به مردم وحتی در این دوران بیماران کرونایی مرخص می کردند تا در خانه از آنها مراقبت شود کجای دنیا چنین اتفاقاتی رخ داده است که در ایران اینچنین برخوردهایی شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در همه جای دنیا وقتی تعطیلی اعلام می شود و مردم از سفر منع می گردد وسایل حمل و نقل عمومی کار نمی کند در ایران در زمان قرنطینه با وجود اینکه اعلام شده کرونا در فضاهای شلوغ انتقال پیدا می کند وسایل حمل و نقل عمومی اتوبوس و هواپیما و قطار مسافر جابه جا می کردند خوب این چه نوع تعطیل کردنی است که ایجاد شده.

رهبر انقلاب واکسن های روسیه و چینی را ممنوع نکرده بود

پدرمددکاری اجتماعی در ادامه از روند واکسیناسیون نیز انتقاد کرد: رهبر انقلاب اسلامی ورود واکسن از برخی کشورها را ممنوع کرد واکسن های روس و چین را ممنوع نکرد که ایارن حتی آنها را وارد نکرده بود در صورتی که امام جمعه کیش اعلام کرده بود مردم به جای اینکه به ارمنستان سفر کنند به کیش برای واکسن بیایند هم اقتصاد رونق پیدا می کند هم مردم واکسینه می شوند اما وزارت بهداشت و درمان اجازه چنین کاری را نداد درحال حاضر هم باید وزارت بهداشت ود رمان پاسخگو باشد.

مردم خسته شده اند

وی در ادامه اظهار داشت: مردم خسته شدن دیگر و توقعی جز اینکه ارامش داشته باشند ندارند و اگر دولت بعد به فکر این باشد که مردم در کرونایی همین وضع را داشته باشند وضع بدتر خواهد شد چرا که مردم نه امنیت شغلی دارند نه امنیت غذایی بیماری هم که دیگر در این میان بیداد خواهد کرد.

مصطفی اقلیما در بخش دیگر مصاحبه خود درخصوص کرونا و حاشیه نشینی گفت: حاشیه نشینی به دلیل فقر افزایش پیدا کرده است و این باعث شده مردم حاشیه نشین برایشان زنده بودن یا مردن فرقی نداشته باشدبنابراین با وجو اینکه شاید کرونا داشته باشند به خیابان ها می آیند تا نان شب دربیاورند و شرمنده زن و بچه هایشان نباشند.

مردم شبیه به مرده های متحرک شده اند

وی درادامه اظهارداشت: مردم را از چه میترسانید از مردم در صورتی که مردم در حال حاضر مرده های متحرک هستند با یان وضع گرانی ساعتی که ایجاد شده وقتی نمی توانند میوه بخرند چطور رعایت کنند همه چیز را از مردم طلب می کنید و خودتان مبرا هستید هزینه اجاره بها و پول ماسک اینها را چه کسی پرداخت می کند که از مردم توقع رعایت پرتکل های بهداشتی را داریدکمی از خودتان توقع داشته باشید.