نخستین رنکینگ المپیکی تکواندو در سال ۲۰۲۳ اعلام شد که در بخش مردان سجاد مردانی با قرار گرفتن در ۱۵ و در بخش زنان ناهید کیانی با رتبه ۱۲ دارای بهترین جایگاه در میان نمایندگان ایران هستند.

 نخستین رنکینگ المپیکی تکواندو در سال ۲۰۲۳ اعلام شد که در میان تکواندوکاران ایران در بخش مردان سجاد مردانی با یک پله نزول و قرار گرفتن در رده پانزدهم وزن ۸۴+ کیلوگرم دارای بهترین جایگاه است و ناهید کیانی نیز در بخش زنان با قرار گرفتن در رده دوازدهم وزن ۵۷- کیلوگرم دارای بهترین رتبه است.

جایگاه تکواندوکاران ایران در رنکینگ المپیکی نشان می دهد وضعیت نمایندگان ایران برای کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ کاری بسیار دشوار و سخت خواهد بود و باید دید فدراسیون تکواندو چه برنامه ای برای حضور در رقابت های رنکینگ سال ۲۰۲۳ و ارتقای جایگاه نمایندگان ایران دارد.

*جایگاه تکواندوکاران ایران در ۴ وزن المپیکی مردان و ۴ وزن المپیکی زنان به شرح زیر است:

وزن ۵۸- کیلوگرم، مهدی حاجی موسایی در رده بیست و ششم جای دارد، آرمین هادی پور در رده ۳۴ قرار گرفته است و حسین لطفی نیز در رده ۴۸ جای کرفته است.
وزن ۶۸- کیلوگرم، سروش احمدی در رده ۳۵ جای دارد و امیرمحمد بخشی نیز در رده ۴۵ جهان جای گرفته است.
در وزن ۸۰- کیلوگرم، میرهاشم حسینی در رده ۳۳ جای دارد و مهران برخورداری نیز در رتبه ۳۹ جای گرفته است.
در وزن ۸۰+ کیلوگرم، سجاد مردانی با قرار گرفتن در رده پانزدهم دارای بهترین رتبه میان نمایندگان ایران در ۴ وزن المپیکی مردان است. علی احمدی و علیرضا نادعلیان نیز به ترتیب در رده ۴۵ و ۴۸ جهان جای دارند.

در بخش زنان نیز، در وزن ۴۹- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده در رده پانزدهم قرار دارد و غزل سلطانی نیز در جایگاه ۳۴ جای گرفته است.

در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی با قرار گرفتن در رده دوازدهم دارای بهترین جایگاه در میان تکواندوکاران ایران است. زهرا شیدایی نیز چهل و چهارم است.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی در رده ۳۵ قرار دارد و نرگس میرنوراللهی و کوثر اساسه نیز در رده های ۳۷ و ۵۰ جای گرفته اند.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم نیز اکرم خدابنده در رده ۳۰ جهان جای دارد و زهرا پوراسماعیل نیز در جایگاه ۴۶ قرار گرفته است.