همزمان با یوم الله ۲۲ بهمن ماه، میز خدمت شرکت گاز همدان با حضور دکترمحمد صادق محبی نظر مدیر عامل شرکت گاز استان ،مدیران ومعاونین این شرکت درخیابان خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی برگزار شد

به گزارش شرکت گاز همدان در حاشیه برپایی راهپیمایی این روز، مشکلات و درخواست‌های مشترکین توسط دکترمحمدصادق محبی نظر مدیرعامل شرکت گازمورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.