دنیای تجارت امروزه تماما در حال رقابت است ، موفقیت هر کشور و مردمان آن کشور در گرو درک کردن و شناخت کافی از امکانات موجود و بهره‌گیری درست از آنها به منظور توسعه بیشتر در همه جوانب است و این امر در ایران نیز که سالیان سال است بر درآمدهای نفتی خود اتکا داشته، بسیار ضروری است. جامعه‌ای که می‌خواهد متکی به کسی نباشد بویژه غرب و برای حفظ استقلال خود نیاز به درآمد از منابع و امکانات دیگری نیز دارد که باید شناسایی و به منظور توسعه آنها برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری و راهکارهای موثر انجام دهند و از درآمدهای بدست آمده که چه به صورت فردی و یا جمعی کسب شده است بهرمند شود . این امر در مرحله اول به شناسایی منابع، موانع و امکانات و در مرحله بعد به راهکارهایی برای دستیابی به عمل کرد بهتر و اقدام سریع تر در به انجام رساندن این پروژه ها، نیاز دارد .از جهتی صادرات در حالی که عملکرد شرکت از جمله حجم فروش، سهم بازار، سودآوری و موقعیت رقابتی را بهتر می کند تأثیر خوبی هم روی بخش های از استخدام، درآمدهای ارزی، توسعه های صنعتی و آسایش ملتدارد. با توسعه جهانی شدن اقتصاد در بین الملل ، صادرات مهمترین عامل بین‌المللی کردن شرکت‌ها و اقتصادها است. به همین دلیل مسوولان و سیاستگذاران در امور بازرگانی وتجارت باید بکوشند تا راه را برای شرکت‌ها ایرانی که برای رقابت در بازارهای داخلی و همچنین خارجی و موانع متعدد صادراتی و توسعه صادراتی شرکت خود هموار کنند.

با بررسی کشورهای جهان اول و همچنین کشورهای در حال توسعه متوجه میشویم که اغلب تحقیقات صادراتی در سطح کشوری تمرکز داشته‌ است. با تحقیق و توسعه و شناساندن موقعیت‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و موسساتی برای ارزیابی توان تئوریهای غالب به دنیا باعث رشد توان صادراتی میگردد. مسوولان مربوطه باید تلاش کنند تا موانع صادراتی رو در روی شرکت‌های تولیدی را برای گسترش فروش خود به سراسر دنیا رفع کنند زیرا توان شرکت های ایرانی همواره نشان داده اند در سطح جهانی و شرکت های تراز اول دنیا قدم به قدم پیش می روند و همچنین میتوانند با افزایش صادرات خود باعث ارز آوری برای کشور نیز بشوند که در شرایط حال حاضر کشور یک مزیت خوب محسوب می شود.

مسوولان کشور باید در نظر بگیرند که تولید در ایران با شرایط اقتصادی موجود بسیار دشوار شده است وبا تسهیل کردن شرایط صادرات و دادن بسته های تشویقی به صادر کنندگان غیر نفتی بکوشند تا چرخ صنعت این کشور محکم و منظم در حال چرخش باشد تا بتوانیم در بازار های جهانی شرکت های ایرانی را نیز معرفی کنیم و یادآور باشیم که ایران فقط نفت ندارد و همچنین جلوی فله بری و کمرنگ نشان دادن نشان ایرانی بگیریم . امارات با سیاست های درست در جهت توسعه صادراتی  یکی از کشورهای که در این زمینه بسیار موفق است. سیاستگذاران مربوطه با تحقیق و بررسی کشورهای در حال توسعه از جمله امارات  روشی را اتخاذ کنند تا ایران نیز بتواند جایگاه صادراتی خوبی در جهان تجارت پیدا کند.

  • نویسنده : حسین کریمی