جاری سازی راهبرد حکمرانی شبکه ای، دولت قوی با جامعه ای قدرتمند را برای کشور به ارمغان می آورد، همین طرز فکری که تیم متخصص دکتر پزشکیان دنبال می کند و پرچمدار آنست. ما مجموعه تیم اقتصادی دکتر پزشکیان، بر این باوریم که شعارهای پوپولیستی و طرحهای توهمی قابلیت اجرا ندارد، بلکه تنها باعث افزایش بدبینی و دلخوری مردم خواهد شد.

آنچه که برای آن قول عملیاتی می دهیم، برنامه اقتصادی دکتر پزشکیان می باشد که معطوف بر ابعاد اجتماعی و تلاش بر اجرای عدالت اجتماعی در راستای کاهش تورم و فقر است.موضوع مهمی که در بهبود شبکه اقتصادی کشور شاخص است، ایجاد شفافیت در عملکرد سیستمهای اقتصادیست، اجرای این استراتژی به کاهش فساد پیچیده، منجر خواهد شد.تک نرخی کردن ارز، از منصه های ظهور و بروز اقتصاد غیر رانتیست که می تواند در کاهش قاچاق کالا و توسعه صادرات، نقش بی بدیل بازی کند.برنامه های مجدانه اقتصادی دکتر پزشکیان تاکید بر چابک سازی دولت دارد و از آن سو قویا بر مردمی سازی اقتصاد متمرکز خواهد بود.توسعه تجارت الترونیک و رفع فیلترینگ از مهمترین دغدغه های دکتر پزشکیان است و استراتژیهای جامع و مانع برای اجرای اهداف فوق تنظیم شده است.معتقیدیم اگر بناست، توسعه اقتصادی صورت پذیرد، باید امنیت اقتصادی ایجاد شود و اگر قرار است به این مساله کلیدی دست یابیم باید ضمن تقویت قدرت بازدارندگی، مناسبات دیپلماتیک در عرصه بین الملل را متوازن کنیم. توسعه روابط هوشمند بین المللی در جهت احیای برجام و رفع تحریمها، مسبب جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد شد. این رویداد میمون، با خود افزایش تولید داخلی، ارز آوری و کاهش نرخ تورم را به ارمغان خواهد آورد، همان چیزی که دغدغه اصلی مردم عزیز کشور است.پذیرش fatf و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، موانع سیستمهای بانکی و تجاری را از کشور بر خواهد داشت، فلذا با بهره گیری از نخبگان و متخصصان و با عبور از الیگارشیستهای مخوف انحصارگرا، نیل به توسعه متوازن اقتصادی با پیروزی دکتر پزشکیان در انتخابات و استقرار تیم متخصص و مردم دوست ایشان را نوید می دهیم.
همه با هم برای ایران، با دکتر مسعود پزشکیان

  • نویسنده : مهندس عابد مشایخ، رئیس کمیته اقتصادی ستاد امید پزشکیان