محمد صادق مشایخ، سیاستمدار اصلاح طلب، در حمایت خود از دکتر پزشکیان توضیحاتی را بشرح ذیل ارائه کرد:

اعتقاد راسخ دارم، پیروزی دکتر پزشکیان در انتخابات پیش رو، تحول و افق گشایی مطلوب نظر مردم را با خود به همراه می آورد.دکتر پزشکیان، دانشمندی مجاهد و صادق است که پاکباخته ملت شریف ایران است. با ظالم می جنگد و یار مظلوم است، متعهد، مومن و پاکدست است و شخصیتی قانونمدار.تاکید بر حاکمیت عدالت اجتماعی دارد و عزم جزمی برای مبارزه با فساد و بستن مبادی فسادزا دارد و در این رابطه با هیچ کس رودربایستی ندارد!این همان کسی است که مردم، نیازمند حضورش در منصب ریاست جمهوری هستند تا با فائق آمدن بر فساد اداری و بوروکراسی پر هزینه، گامی راسخ در جهت رفع فساد و گشایش اقتصادی بردارد.او، خوب به منابع کشور و نیروی کار متخصص اشراف دارد و میداند برای پیشبرد مقاصد توسعه گرا باید از ظرفیت عظیم مدیران شایسته و متعهد به ویژه در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک بهره گیرد.دکتر پزشکیان ایران سرافراز و عزتمند را دوست دارد و برای این مهم، جهت رفع تحریمها با ابزار دیپلماسی به توسعه روابط دیپلماتیک متوازن خواهد پرداخت تا امنیت ملی و اقتصادی را تضمین کند و به جذب سرمایه گذاری خارجی بسیط اقدام کند و رونق اقتصادی را به همراه آورد.برای نیل به اهداف عزت آفرین کشور و رفاه جامعه، همه با هم، برای ایران،به دکتر مسعود پزشکیان رای می دهیم.