مهدی آزادواری طی حکمی از سوی انجمن فدراسیون‌های ورزشی به عنوان هیئت رئیسه انجمن اسکی روی آب ایران انتخاب شد.

بر اساس این گزارش مهدی آزادواری که پیش از این سوابقی همچون هیئت رئیسه فدراسیون تنیس و هیئت رئیسه فدراسیون اسکی را در تجارب خود نیز داشت به عنوان هیئت رئیسه انجمن اسکی روی آب ایران انتخاب شد.
گفتنی است هم اکنون علیرضا مهر صادقی ریاست انجمن اسکی روی آب ایران را عهده دار است.