با توجه به اهمیت جایگاه اقتصاد و طیف گسترده مخاطبان و تأثیرگذاران در این حوزه، اقتصاد ایران نیازمند رسانه های گوناگونی است تا بتواند با پوشش علایق و سلایق مختلف به تمامی نیازهای اقتصادی کشور  پاسخی مثبت دهد در این میان نقش مهم و مؤثر رسانه های نوشتاری در این زمینه و شرایط اقتصادی به وجود آمده برای مردم، کشور نیازمند تحلیلگران اقتصادی برای رشد اقتصاد است .

روزنامه اقتصادی و اجتماعی اقتصاد پویا  در سال ۱۳۸۲ توسط مرحوم قلیش لی که یکی از افراد نیک جامعه مطبوعاتی و عرصه سیاسی کشور می باشد تأسیس شد. که بعد از فراز و فرودهای که شرایط اقتصادی برای مطبوعات کشور ایجاد کرد هم اکنون توسط مهندس حسین کریمی به صورت کاملا حرفه ای به چاپ  می رسد و جزوبرترین  نشریات کشورمی باشد.