توسعه صادرات غیرنفتی از اولویت های كشور در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ضرورت رونق تولید است كه هماهنگی بیش از پیش دولت با تشكل های صادراتی و بخش خصوصی را می طلبد.

طلا امیری/ رابطه مثبت و معنی داری بین افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی كشورها وجود دارد و دولت ها در راستای افزایش صادرات غیرنفتی با اعمال سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مطلوب و مناسب برای دستیابی به اهـداف توسـعه اقتصادی گام برمی دارند تا از این طریق منابع درآمدی خود را با توجه به مصارف مورد نیاز تأمین كنند.

در این میان صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارز آوری آن، بلكه از نظـر ایجاد اشتغال در داخل كشور از اولویت ویژه ای برخوردار است و به نظر می رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلكه به عنـوان یـك راه حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت مؤثر است.

با وجود نگرش مثبت عمومی نسبت به صادرات و صادركننده و آگاهی از نقش این فرایند اقتصادی در رونق تولید، اشتغال و پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی كشور، گاهی تصمیم گیری های لحظه ای و قطره ای موجب وقفه در صادرات شده و به زیان كل بخش اقتصادی تمام می شود.

فرصت سازی از تحریم های هیجانی

علیرضا داوودی، تحلیل گر مسائل راهبردی درخصوص اقتصاد مقاومتی به خبرنگار ما گفت: دونوع نگاه در خصوص اقتصاد مقاومتی داریم یک نوگاه مشارکتی که به فعل و انفعالات و فعالیت ها بستگی دارد و دوم نگاه بر رفتار دیگران که برخلاف روال حرکت توسعه کلان و خرد مشابه سازی کنیم. در این موضوع دوتا قاعده وجود دارد قرار گرفتن و تلاش برای فرصت سازی از تحریم های افسارگسیخته که نیمی از آن هیجانی بوده است.

وی در ادامه از تحریم های موجود بیان کرد:تحریم ها بیشتر از آن که روی اقتصاد کشور تاثیرگذار باشند جنبه روانی داشته و این غیرواقعی بودن باعث شده تا تاثیرتحریم ها در کشوردیده شود؛ این تحریم ها هم داخل و هم خارج تاثیر گذار بود و شرایط را از بعد روانی بحرانی کرده است

استفاده از پتانسیل نیروی انسانی.

این تحلیل گر مسائل راهبردی راهکار فرصت طلبی از تحریم ها را اینگونه اظهارداشت:در اینجا حاکمیت می تواند با هوشمندسازی و استفاده از فرصت هایی که در کشور وجود دارد این تحریم ها را بی اثر سازد از جمله می تواند با تلاش و استفاده از فهم و توانمندی می توان اقتصاد مقاومتی را در داخل مشاهده کرد.استفاده از ظرفیت های داخلی از جمله نیروی انسانی و استفاده از پتانسیل دانشگاهی می توان صادرات محور بود به جای اینکه واردات محور باشیم

وی در ادامه افزود:تحریم ها می تواند یک فرصت برای ایران باشد تا در دوشاخصه اقتصاد ومقاومت پیشروی داشته باشد ایران به جای اینکه روی بازارهای اروپایی سرمایه گذاری کند روی بازارهای همسایه مثل ازبکستان،عراق، افغانستان و … ورود کند می تواند دوبرابر آنچه که بازارهای اروپایی پرداخت می کردند درآمد داشته باشد.ایران حتی با صادرات کالای خود به ونزئلا ثابت کرد که می تواند کالاهای خود را در دیگر کشورها به فروش برساند فقط باید بازارها را شناخت.

تبدیل ظرفیت های بومی به ثروت

علیرضا داوودی در ادامه درباره ظرفیت سازی بومی نیز بیان کرد:اقتصاد مقاومتی یعنی قطع وابستگی یک طرفه و افزایش استفاده از ظرفیت های بومی و تبدیل کردن ظرفیت های بومی به ثروت و این امر باعث افزایش قدرت چانه زنی خواهد شد.

این تحلیل گر مسائل راهبردی  در پایان درباره استفاده از جنبش های دیپلماسی اقتصادی نیز اظهارداشت: مقاومت اقتصادی باید از جنیش دیپلماسی اقتصادی باشد ودر حوزه اقتصاد کلان به تواند وابستگی به دیگران را کاهش دهد نمی توان از دیگرکشورها دانش وارد کرد اما می توان دانش را ساخت تا مانند صادرات در حیات خلوت آمریکا(ونزوئلا) داشته باشیم و بتوانیم ثابت کنیم می توانیم موفق شویم.