در روز گذشته سازمان بهزیستی آماری اعلام کرد مبنی بر اینکه 30 هزار زن سرپرست خانوار در صف مستمری بگیر هستند و این نشان از افزایش فقر در جامعه را دارد چرا که زنان خانوار به دلایلی نا معلومی به یکباره سرپرست خانوار می شوند حا این دلایل می تواند به زندان افتادن مرد خانواده، طلاق، اعتیاد، فوق مرد خانواده و.. باشد اما راهکار این نیست که به زنان سرپرست خانواده مستمری دائم داده شود.

می توان به جای اینکه  مستمری دائم تعلق گیرد به آنها کار آموزش داد وبرای آنها شغل ایجاد کرد تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند یا دادن مستمری دائم آنها را به گونه ای گدا پرو می کنیم تا اینکه به انها کار کردن یاد دهیم.

به جای اینکه علت به دنبال رفع علت ها باشند زنان سرپرست را گدا پرور می کنند و این ها همه از نداشتن برنامه و همچنین افزایش فقر در کشور است و تا زمانی که زیر ساختارها درست نشود و وزارت کار که وظیفه تامین اشتغال را برعهده دارد انجام ندهد این رخ داده ها بیشتر می شود و ما زنان سرپرست را به جا اینکه شغلی برایشان درنظر بگیریم آنها را گدا می کنیم.

بیکاری، فقر، نبود امنیت شغلی، طلاق، به زندان رفتن مرد خانواده و… می تواند دلایلی باشد تا زنی طی یک ماه سرپرست خانوار شود و این ها همه می تواند آسیب های اجتماعی را بهمراه داشته باشد از سوی باید بهزیستی و کمیته امداد در صدد حل مشکلات باشند نه اینکه با مستمری دادن آن هم دائم گدا پروری کنند.

سازمان کمیته امداد و بهزیستی به جای اینکه با افتخار افزایش ها را اعلام کند به دنبال حل معضلات زنان سرپرست خانوار باشد و اعلام کند چقدر کار راه اندازی کرده است چقدر بیکاری را کاهش داده است تا اینکه به دنبال افزایش زنان سرپرست خانوار باشند.