وزنه‌بردار فوق سنگین ایران در حرکت یک ضرب بازی های المپیک توکیو دوم شد.

 رقابت دسته فوق سنگین وزنه برداری بازی های المپیک توکیو آغاز شد و در پایان حرکت یک ضرب علی داودی با رکورد ۲۰۰ کیلوگرم دوم شد.

لاشا تالاخادزه وزنه بردار مطرح گرجستان با ثبت رکورد ۲۲۳ کیلوگرم، رکورد یک ضرب المپیک (۲۰۴کیلوگرم) و جهان (۲۲۲کیلوگرم) را شکست.

عملکرد داودی در یک ضرب به شرح زیر است:

علی داودی در حرکت اول ۱۹۱ کیلوگرم را بالای سر برد. او در حرکت دوم وزنه ۱۹۶  کیلوگرم را نیز مهار کرد و در حرکت سوم با مهار ۲۰۰ کیلوگرم بعد از تالاخادزه دوم شد.

تالاخادزه در یک ضرب با وزنه ۲۰۸ کیلوگرم شروع کرد و در ادامه وزنه های ۲۱۵ و ۲۲۳ را زد.

در این دسته اسد از سوریه ۱۰ کیلو کمتر از داودی زد و با ۱۹۰ کیلوگرم در یک ضرب سوم شد.

نتایج مجموع مدال آوران این دسته را مشخص می کند.