نهاد های بین المللی و اندیشمندان تعاریف و تحلیل های گوناگونی از ابعاد و ویژگی های حکمرانی مشخص نموده و در نتیجه شاخص های متفاوتی برای سنجش حکمرانی خوب توسعه یافته که هر یک از شاخص های خاص خود را دارد. تاکنون ویژگی هایی از قبیل مشارکت، شفافیت در تصمیم سازی و اجراء، پاسخگویی، حاکمیت […]

نهاد های بین المللی و اندیشمندان تعاریف و تحلیل های گوناگونی از ابعاد و ویژگی های حکمرانی مشخص نموده و در نتیجه شاخص های متفاوتی برای سنجش حکمرانی خوب توسعه یافته که هر یک از شاخص های خاص خود را دارد. تاکنون ویژگی هایی از قبیل مشارکت، شفافیت در تصمیم سازی و اجراء، پاسخگویی، حاکمیت قانون، توان پیش بینی آینده ، قانون دمکراتیک آزادی های مدنی ، عدالت ، حق اظهارنظر و اعتراض ، خط مشی های معین کلان اقتصادی، ثبات سیاسی و نبود خشونت/ترورسیم، کیفیت تنظیم کنندگی، تخصیص کارآمد منابع، کیفیت اداره دولت و بروکراسی از جمله ابعادی است که تعریف و شاخص سازی برای حکمرانی خوب مورد توجه قرار گرفته است.

حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب ، که به مراتب درجاتی والاتر از حکمرانی خوب به تعبیر بالا دارد، در سایه یک تحول اساسی در نظام مدیریت کشور در حوزه داخلی و مراودات بین المللی در سطوح مختلف اتفاق خواهد افتاد و آن عبارت است از واگذاری مدیریت کشور به اندیشه های جدید با تمرکز بر انتقال تجارب گذشته و به روز رسانی دانش مدیریت در کشور و ایجاد یک نظام عادلانه در جهان بر اساس صلح عادلانه که میتوان از طریق نهادینه سازی تصمیمات کلان در کشور بر مبنای تحقیق، پژوهش و یافته های علمی به آن دست یافت و آن را مدل و الگو برای الهام بخشی در بسیاری از حوزه های گفتمانی قرار داد.

خشایار نادی

     کارشناس اقتصادی