آموزش و پرورش گفت: در سایت خصوصی‌سازی به اشتباه بناهایی که قرار است تکمیل شوند و هم بناهایی که بناست به‌فروش برسند، در یک فهرست قرار گرفته بود.

یوسف نوری با اشاره به لیست اموال و دارایی‌های مازاد وزارت آموزش و پرورش برای مولدسازی، گفت: در سایت خصوصی‌سازی در لیست اعلام دارایی‌ها اشتباهی اتفاق افتاده بود.

وی توضیح داد: در آن لیست هم بناهایی که قرار است تکمیل شوند و هم بناهایی که بناست به‌فروش برسند در کنار هم قرار گرفته بود.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در اصل بناهای فروش، بناهای و فضای مازادی هستند که علاوه بر مازاد بودن، متروکه هستند و در آینده هم به آنها نیازی نداریم.